Partnerartikelen

WerkGeld.nl draait niet gratis, dus vandaar dat er ook samen met andere partijen gemaakte artikelen op staan. Gelukkig hebben we partners die een goede en objectieve inhoud van een artikel belangrijk vinden. Dat betekent dat we het partnerartikel op dezelfde manier hebben geschreven als de andere artikelen op deze site. We hebben dus geen concessies hoeven doen aan de inhoud. Het verschil met de andere artikelen op WerkGeld.nl is dat in het partnerartikel enkele links staan naar de site van de partner. We werken overigens alleen samen met partners met diensten of producten waar we volledig achter staan. Benader ons gerust op als je nog vragen hebt.