Door

Aantal NHG-hypotheken stijgt in het tweede kwartaal

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2018 steeg het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG afsloot in het tweede kwartaal van 2019 met 14%. Het aantal nieuwe garanties voor de financiering van de aankoop van een woning nam licht toe met 4%.

NHG-hypotheek

Het eerste kwartaal van dit jaar was er juist een jaar-op-jaardaling van ruim 12%. Deze omslag is in lijn met de jaar-op-jaarafnames van het aantal door particulieren aangekochte bestaande woningen die het CBS publiceerde: 9,0% in het eerste kwartaal en 0,8% in het tweede kwartaal. Per saldo is in de eerste helft van 2019 het aantal garanties voor de aankoop van een woning jaar-op-jaar gedaald met 4%. In 5,5% van deze gevallen was sprake van nieuwbouw. Het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG daalde in het tweede kwartaal jaar-op-jaar met 10%. Het aandeel garanties van de categorie ‘NHG overig’ in het totaal aantal garanties daalde in het tweede kwartaal licht ten opzichte van het aandeel in het eerste kwartaal.

Stijging van de huizenprijzen

Het aantal verliesdeclaraties dat NHG ontving van geldverstrekkers, was het afgelopen kwartaal slechts 102 en daarmee bijna tweederde lager dan in het tweede kwartaal van 2018 (-65%). Dat is gemiddeld dus iets meer dan één declaratie per dag. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

NHG-garantie

Het garantievermogen steeg in het tweede kwartaal van dit jaar tot 1,34 miljard euro. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van het eind van 2018. De stijging laat zich verklaren door de ontvangen borgtocht provisies, het zeer beperkte aantal verliesdeclaraties en de relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedragen. De opbouw van het garantie vermogen maakt het NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst duurzaam en betaalbaar te laten (blijven) wonen. Een robuust fonds kan onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen opvangen. Het door NHG gegarandeerde bedrag is in het tweede kwartaal gestegen tot bijna 212 miljard euro. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van bijna 335 miljard euro. Het risicodragend gegarandeerd vermogen is 5,6 miljard euro. Dit is een technische raming van het bedrag dat NHG moet uitkeren als alle onder panden gedwongen verkocht moeten worden.

Woningisolatie

NHG omarmt de ambitie uit het Klimaatakkoord om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Om deze ambitie waar te maken zijn structurele en fundamentele veranderingen en ingrepen nodig. Dit vraagt een enorme inzet van verschillende partijen. Veel van de beleidsmaatregelen, technische ontwikkelingen en wetswijzigingen die worden besproken door de verschillende partijen hebben effect op de langere termijn. NHG onderschrijft veel van de voor gestelde beleidswijzigingen, ingrepen en de aanpak en zoekt de samen werking op met verschillende stakeholders om waar nodig en mogelijk al bij te dragen. Naast de langetermijnoplossingen ziet NHG echter ook diverse mogelijkheden nu en op korte termijn. Veel woningeigenaren hebben nu al behoefte hun woning te verduurzamen en kunnen ook al veel maatregelen nemen. In het tweede kwartaal heeft NHG daarom vanuit haar rol weer volop ingezet op het stimuleren van energiebesparende maatregelen op woningen waarvoor een NHG wordt afgesloten. De focus lag daarbij op het informeren en stimuleren van zowel adviseurs als klanten via de NHG-website, een boekje over verduurzaming, rekenvoorbeelden en infographics.

Energiebesparende maatregelen

En dat inzetten op maatregelen loont, is de afgelopen maanden bewezen. In het tweede kwartaal van 2018 werden op bijna 3000 (circa 5,3%) van de hypotheekverstrekkingen met NHG energiebesparende maatregelen meegefinancierd. Eind tweede kwartaal 2019 werden op bijna 5000 (8,7%) van de verstrekkingen met NHG energiebesparende maatregelen meegefinancierd.

Senioren en NHG

Senioren lopen tegen eigen uitdagingen aan bij het verkrijgen van woonfinanciering. NHG draagt bij aan een oplossing voor deze groep door de toegang tot woonfinanciering te verbeteren. We zien dat het segment senioren een steeds grotere groep vormt binnen de afgesloten garanties. In het tweede kwartaal van 2019 viel 10,3% van de afgesloten garanties binnen het segment senioren met 3230 garanties ten opzichte van 8,2% in het tweede kwartaal van 2018 met 2302 garanties. NHG zet zich dit jaar in op het verder verkennen naar mogelijke oplossingen voor senioren.