Door

Op hoeveel vakantietoeslag heb je recht?

In de maand mei krijgen de meeste werknemers hun vakantiegeld uitbetaald. Het gaat om minimaal 8 procent van het brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. De wet noemt dit vakantiebijslag. In de praktijk staat het bekend als vakantiegeld of vakantietoeslag. Hieronder lees je welke regels ervoor gelden.

vakantietoeslag vakantiegeld werknemer werkgever nulurencontract uitkering

Je vakantiegeld is een percentage van het loon dat je het afgelopen jaar hebt verdiend. Dat is dus meestal van mei tot mei. Andere beloningen die je werkgever aan je betaalt, zoals een winstuitkering of een eindejaarsuitkering, tellen niet mee bij de berekening van het vakantiegeld. Bij ziekte loopt de opbouw van je vakantiegeld gewoon door. Voor je overwerkuren moet je werkgever ook vakantietoeslag betalen. Dat geldt dan voor de volle waarde van de overuren, dus inclusief een eventuele overwerktoeslag.

Geen recht op vakantiegeld

Een cao kan bepalen dat werknemers in een bepaalde sector geen recht hebben op vakantiegeld. Je moet dan wel minimaal 108 procent van het minimumloon als salaris krijgen. Als je alleen het minimumloon verdient, kun je dus altijd aanspraak maken op 8 procent vakantietoeslag over je brutoloon.

Uitzonderingen

Als je meer dan drie keer het minimumloon verdient, dan mag je werkgever schriftelijk met je overeenkomen dat je geen vakantietoeslag of een lager bedrag aan vakantiegeld dan 8 procent van het brutosalaris krijgt. Bij een lager loon door ziekte of verlof bouw je vakantiegeld op over dat lagere loon.

Uitbetaling vakantietoeslag

Je werkgever moet je het vakantiegeld minstens een keer per jaar betalen. Je loonstrook geeft aan wat je aan vakantietoeslag ontvangt. Meestal krijgen werknemers in mei of juni hun vakantietoeslag. Je arbeidsovereenkomst of cao bevat specifieke afspraken over de uitbetaling.

Nulurencontract

Voor werknemers met een nulurencontract is er ook recht op vakantiegeld. Dat is net als voor andere werknemers minimaal 8 procent van het brutoloon over het afgelopen jaar.

Vakantietoeslag bij een uitkering

Ook mensen met een uitkering krijgen vakantiegeld. Dat is 5 procent bij een bijstandsuitkering en 8 procent bij uitkeringen die het UWV verstrekt. Meestal krijgen uitkeringsgerechtigden de vakantietoeslag in mei.

Bron: Rijksoverheid