Door

Is een ongevallenverzekering de moeite waard?

ongevallenverzekeringHet klinkt logisch: voor ongevallen moet je een ongevallenverzekering afsluiten. Maar is dat ook zo? Er zijn namelijk ook een aantal redenen om geen ongevallenverzekering af te sluiten. En waar moet je op letten als je wel kiest voor deze verzekering?

Wat is een ongevallenverzekering?
Een ongevallenverzekering is een verzekering die (meestal) eenmalig een bedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In het laatste geval hangt de hoogte van de uitkering af van de mate van invaliditeit. Vaak kan je ook de kosten van opname in een ziekenhuis of tandartskosten door een ongeval meeverzekeren tot een maximumbedrag.

De ongevallenverzekering is een zogeheten sommenverzekering. De verzekeraar kijkt niet naar de werkelijk geleden schade, maar betaalt een van tevoren met je afgesproken bedrag uit. Het uit te keren bedrag is over het algemeen veel lager dan de echte schade.

In de verzekeringspolis staan de uit te keren bedragen bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. Verder staat in de polis wie de uitkering ontvangt. Dat is de verzekerde bij invaliditeit en zijn of haar familie bij overlijden. Een ongevallenverzekering kent een werelddekking. De polis is dus altijd en overal geldig.

Wel of geen ongeval
Verzekeraars hanteren vaak de volgende definitie voor een ongeval: ‘een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood’. Er is dus geen sprake van een ongeval bij ziekte, opzet van de verzekerde of als er alleen materiële schade is. Ook ongelukken door drank- of drugsmisbruik, doordat de verzekerde een misdrijf pleegde of door beoefening van een risicovolle sport of activiteit zijn volgens verzekeringsmaatschappijen geen ongeval.

Om twijfel te voorkomen staan in goede verzekeringsvoorwaarden ook de situaties die de verzekeraar als ongeval beschouwt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdrinking, verstikking, bevriezing, vergiftiging of bloedvergiftiging door een ongeval.

Lage premie
De uitkeringshoogte en vaak ook de risico’s die bij je beroep horen hebben veel invloed op het premiebedrag. De premie bedraagt meestal slechts enkele tientallen euro’s per jaar. Er kunnen behoorlijk premieverschillen zijn tussen verzekeraars.

Aan- of afrader?
Er zijn een aantal duidelijke redenen om geen ongevallenverzekering af te sluiten. De uitkering valt in het niet bij het echte inkomensverlies bij invaliditeit of overlijden. Daarnaast krijg je die uitkering lang niet altijd vanwege de vele uitsluitingen.

Toch kan een ongevallenverzekering zeker gezien de relatief lage premie de moeite waard zijn. Door werk of privéomstandigheden kun je extra risico’s lopen die de ongevallenverzekering dekt en die niet of beperkt gedekt worden door andere verzekeringen. Verder compenseer je met de uitkering dan wel niet alle schade, maar het bedrag kan toch zeer welkom zijn in moeilijke tijden. Moet je veel in het buitenland zijn, dan is een ongevallenverzekering aan te bevelen vanwege de werelddekking.

Van belang bij afsluiten ongevallenverzekering
Het volgende is van belang als je een ongevallenverzekering wilt afsluiten:

  • Kijk goed in de polisvoorwaarden wat de verzekeraar onder een ongeval verstaat en welke ongevallen de ongevallenverzekering wel of niet dekt. Zet dit af tegen de bijbehorende uitkering.
  • Ga verder na of je werkgever al een ongevallenverzekering voor je (en je gezin) heeft afgesloten. Dan hoef je de verzekering namelijk zelf niet meer af te sluiten.
  • Houd er rekening mee dat de verzekeraar je voor de ongevallenverzekering kan vragen om een gezondheidsverklaring.
  • In dit artikel gaat het over de particuliere ongevallenverzekering met recht op een eenmalige uitkering. Over die uitkering ben je geen inkomstenbelasting verschuldigd, zolang de verzekering geen verband heeft met een onderneming of dienstbetrekking.