Door

Derde noodpakket coronasteun gaat in per 1 oktober 2020

Eind augustus kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden aan. Dit volgt op de twee eerdere noodpakketten. Dit derde noodpakket met coronasteun loopt tot in 2021. Vanaf 1 oktober verlengt het kabinet diverse steunmaatregelen. Dat gebeurt met aangepaste voorwaarden om de maatregelen meer te richten op de langere termijn. Daarnaast komt het kabinet met nieuwe maatregelen voor bedrijven en werkenden. Hieronder vind je een overzicht van dit nieuwe noodpakket per 1 oktober 2020.

Derde noodpakket coronasteun

Tozo 3 (inkomensondersteuning zelfstandigen)

De Tozo-regeling krijgt ook een verlenging van negen maanden, tot en met 30 juni 2021. Onderdeel wordt een toets op beschikbare geldmiddelen. Ondernemers met meer dan 46.520 euro aan beschikbare geldmiddelen komen niet in aanmerking voor de Tozo 3. Hierbij wordt ook het geld meegeteld van een partner, kinderen onder de 18 en het bedrijf als het om een eenmanszaak gaat. Daarnaast blijft het inkomen van de partner meetellen voor het berekenen van de uitkering. Daarnaast bieden gemeenten vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan aan zelfstandige ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

NOW 3 (tegemoetkoming loonkosten)

Het kabinet verlengt de NOW-regeling met negen maanden (drie keer drie maanden). Tijdens die periode bouwt het de NOW geleidelijk af, zodat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De belastingvrije tegemoetkoming TVL voor het mkb krijgt een vervolg waarbij het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden omhoog gaat naar 90.000 euro. De TVL krijgt een verlenging van drie keer drie maanden tot en met 30 juni 2021. De regeling wordt in die periode geleidelijk afgebouwd.

Belastinguitstel

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers belastinguitstel aanvragen. Hiermee loopt het uitstel uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom krijgen ze met twee jaar een ruime periode om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul blijft van kracht tot en met 31 december 2021. Daardoor worden ondernemers met zo min mogelijk extra kosten geconfronteerd.

Leningen, borgstellingen en garantiefondsen

Ook na 1 oktober 2020 blijven de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) gelden.

Nieuwe maatregelen stimulering investeringen

Het kabinet komt ook met nieuwe maatregelen om investeringen te stimuleren en uiteindelijk te komen tot economische groei. Zo haalt het publieke investeringen in onder meer infrastructuur van twee miljard euro naar voren. Ook investeert het kabinet in een nationale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en reserveert het 300 miljoen euro om dat eventueel te stoppen in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Daarnaast stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen financieel kunnen ondersteunen.

Extra sociaal pakket

Het kabinet wil mensen helpen bij het vinden van nieuw werk en trekt daarom geld uit voor begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan door het UWV en gemeenten. Verder komt er extra geld beschikbaar voor om- en bijscholing. Ook gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis zoals de coronacrisis extra helpen, zoals jongeren en degenen die onder de banenafspraak vallen. Daarnaast wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden ondersteunen. In totaal reserveert het kabinet ruim 1 miljard euro voor dit aanvullend sociaal pakket.

Bron: Rijksoverheid.nl