Door

UWV verwacht 2,1 miljard meer aan uitkeringen in 2021

De WW-uitkeringen van UWV nemen volgens de uitkeringsinstantie in 2021 toe met 1,6 miljard euro. Ook verwacht UWV dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkeringen voor ziekte en zorg verder zullen stijgen. Dit staat in de op 27 januari 2021 gepresenteerde januarinota.

uitkeringen UWV 2021

Door de coronacrisis zijn bijna alle prognoses van UWV voor 2021 onzekerder dan normaal. De uitkeringsinstantie stelt in de zomer zijn prognoses bij in de juninota. “Aan uitkeringen verwachten we dit jaar 23,4 miljard euro uit te geven. Een groot deel gaat naar de arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen. Hier geven we respectievelijk 13,6 miljard euro en 5,8 miljard euro aan uit. De schattingen zijn meer onzeker dan normaal. Duidelijk is dat de pandemie voor Nederland ongekende economische effecten heeft, waarbij onbekend is hoe en wanneer de economie en arbeidsmarkt zich zullen herstellen. De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt”, aldus Nathalie van Berkel lid van de raad van bestuur van UWV.

Toename WW-uitkeringen

In 2020 besteedde UWV ruim 0,5 miljard euro meer aan WW-uitkeringen dan in 2019. Op basis van ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) denkt UWV dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 met circa 100.000 toeneemt. De kosten ervan komen dan dit jaar uit op in totaal 5,8 miljard euro. Dat is een toename van bijna 1,6 miljard euro.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een gevolg van de coronacrisis is dat UWV tijdelijke maatregelen uitvoert voor het behoud van banen in Nederland. Vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) betaalt UWV aan werkgevers een deel van de lonen door. In 2020 keerde UWV hiervoor circa 14,3 miljard euro uit. Voor 2021 schat het uitkeringsorgaan de kosten voorlopig in op 3,3 miljard euro.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het totaal aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid blijft volgens UWV vrijwel constant. Dit komt vooral door een stijging vanuit de WIA en een daling vanuit de WAO en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Doordat een WIA-uitkering gemiddeld hoger is dan een WAO-uitkering en door de indexering stijgen de uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid van 13,2 miljard euro in 2020 naar 13,6 miljard euro in 2021.

Ziektewet

Gemiddeld over een heel jaar nam het aantal Ziektewet-uitkeringen in 2020 toe met 9000. De kosten gingen omhoog met 200 miljoen euro. In 2021 stijgt het gemiddelde aantal Ziektewet-uitkeringen volgens UWV nog eens met 3000. De kosten nemen hierdoor dit jaar toe met ruim 90 miljoen euro. De verklaring van UWV hiervoor is dat meer mensen dan voorheen vallen onder de publieke Ziektewet door verschuivingen van publiek verzekeren naar eigenrisicodragerschap en andersom, flexibilisering van de arbeidsmarkt, het toegenomen aantal werkenden en de uitbreiding van de doelgroep van de no-riskpolis.

Compensatieregeling transitievergoeding

UWV voert sinds 1 januari 2020 de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit. Deze vergoedingen aan werkgevers bedragen 381 miljoen euro in 2020. Schatting is dat in 2021 418 miljoen euro wordt uitgekeerd aan werkgevers. Sinds dit jaar compenseert UWV ook de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging als een werkgever minder dan 25 werknemers heeft. In 2021 verwacht UWV 21 miljoen euro uit te keren aan deze nieuwe compensatieregeling.

Januarinota

In de januarinota legt UWV verantwoording af over 2020 en presenteert het financiële ramingen voor 2021 van de wetten die het uitvoert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het CPB en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

Bron: UWV