Door

Aantal nieuwe NHG-garanties voor een hypotheek nam af in 2021

In 2021 daalde het aantal nieuwe NHG-garanties voor de aankoop van een woning door het geringe aanbod en de gestegen prijzen op de woningmarkt. Verder deden veel door de coronacrisis getroffen ondernemers en mensen met een flexibel inkomen een beroep op de NHG-garantie. Zo laat het jaarverslag 2021 van NHG zien.

NHG-garanties hypotheek woning lenen ondernemers NHG

Met NHG koopt de woningeigenaar de garantie om onder voorwaarden kwijtschelding van een eventuele restschuld van de hypotheek te krijgen. Ook richt NHG zich op behoud van de woning door de woningeigenaar bij gebeurtenissen zoals relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van een partner. Dit vangnet is belangrijk voor consumenten, omdat het risico van een hypotheek voor hen zo wordt beperkt.

Nieuwe NHG-garanties

In totaal verstrekte NHG het afgelopen jaar 123.403 (2020: 132.021) nieuwe NHG-garanties, waarvan 75.855 garanties gelden voor de aankoop van een woning.Dat laatste betekende een daling van 13% ten opzichte van 2020 (87.285). De afname komt grotendeels door het beperkte aantal huizen dat op de woningmarkt beschikbaar is en wordt verkocht. Daarnaast hebben steeds meer woningen een waarde boven de kostengrens. 

Marktaandeel NHG

Tegelijk steeg het marktaandeel van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2021 naar 67% (2020: 63%). Dit marktaandeel is het aandeel van met NHG gefinancierde woningaankopen in het totale aantal door particulieren aangekochte bestaande woningen onder de NHG-kostengrens (355.000 euro in 2022). In 2021 werd het NHG-marktaandeel positief beïnvloed doordat veel jongeren eind 2020 de aankoop van hun woning uitstelden tot begin 2021 om te kunnen profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting.

NHG-garanties voor ondernemers

Samen met geldverstrekkers heeft NHG zich ervoor ingezet om de toegang tot woningfinanciering open te houden voor ondernemers die door corona tijdelijk geen of minder inkomsten hadden. NHG kent hiervoor een aangepaste werkwijze voor de Inkomensverklaring Ondernemer. Hierbij houdt NHG rekening met de langere duur van de coronacrisis en de financiële gevolgen van de eerste en/of tweede lockdown voor ondernemers. NHG zette deze aangepaste werkwijze na enkele wijzigingen ook in 2021 voort. Mede hierdoor konden 7900 ondernemers een verantwoorde woonfinanciering krijgen.

Uitkoop bij relatiebeëindiging

Verder hielp NHG in 2021 samen met geldverstrekkers 4199 consumenten die hun relatie beëindigden. Zij konden in hun huis blijven wonen door de hypotheekverhoging die nodig was voor uitkoop van de partner te toetsen aan de (ruimere) beheercriteria in de voorwaarden en normen van NHG. Hiernaast hielp NHG 147 consumenten met woningbehoud door in hun specifieke consumentsituatie af te wijken van de eigen voorwaarden en normen.

Grenzen financiering

Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk, compliance & business support van NHG: “Door de krapte op de woningmarkt zien we dat consumenten minder gebruik (kunnen) maken van het vangnet dat wij bieden, omdat ze meer financiële risico’s nemen om een huis te kunnen kopen. Consumenten zoeken – heel begrijpelijk – de grenzen op: ze kopen zonder voorbehoud van financiering, benoemen hun studieschulden niet, kiezen voor aflossingsvrije box-3-leningen (gecombineerd met een werkelijke lastentoets), sluiten consumptieve kredieten af, lenen onderhands geld bij familie en vrienden, etc. De voorwaarden en normen van NHG worden dan soms als (te) beperkend beschouwd. Maar juist in tijden van hoge woningprijzen, overbieden en de daaraan gekoppelde risico’s, is een vangnet voor de toekomst extra belangrijk.”

Meefinancieren energiebesparende maatregelen

NHG zag in 2021 de positieve trend van de afgelopen paar jaar van de verduurzamingscijfers opnieuw terug. Er was de laatste drie jaar zelfs sprake van een verdubbeling van het aandeel (nieuwe en bestaande) leningen met NHG waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd. Eind 2018 financierde 8% van de aanvragers energiebesparende maatregelen mee in een nieuwe lening met NHG. Dit percentage steeg naar 21,7% eind 2021. Hetzelfde beeld keert terug in de bestaande portefeuille. Waar eind 2018 16% van de klanten met een NHG-hypotheek bij oversluiten of verhogen van de lening verduurzamingsmaatregelen meefinancierde, lag dit percentage eind 2021 op 45,6%.

Bron: jaarverslag 2021 van NHG